કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેતીના યાંત્રિકીકરણ માટે ખેડુતોને વિવિધ પ્રકારની સહાય મળી શકે છે

0
99

સુરત,સોમવાર:
રાજ્ય સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેતીના યાંત્રિકીકરણ માટે ખેડુતોને વિવિધ પ્રકારની સહાય (ફાર્મ મિકેનાઈઝેશન સબસિડી) આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કૃષિ અને સંલગ્ન બાબતો બાગાયત, ભૂમિ સંરક્ષણ, ડેરી વિકાસ, પશુપાલન, અને સહકારની પ્રવૃત્તિઓમાં નીતિ/યોજનાઓનું ઘડતર અને ખાતા દ્વારા અમલીકરણ, નિરીક્ષણ અને દેખરેખની કામગીરી કરે છે. કૃષિ વિભાગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને ખેતીની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓની ટ્રેનિંગ આપી, જુદી જુદી યોજનાઓના અમલીકરણ દ્વારા ખેત ઉત્પાખદકતામાં વધારો કરી રાજ્યની જરૂરિયાતો હાંસલ કરવાનો અને ખેડૂતોની આવક વધારવાનો છે.
કૃષિ ખાતા દ્વારા ખેડુતોને ખેતીના યાંત્રિકીકરણ માટે અપાતી વિવિધ સહાયની વિગતો નીચે મુજબ છે.:
હાથથી ચાલતાં સાધન પર સાધનની કિંમતના ૫૦ % અથવા રૂ. ૮૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ (૧) પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન ૫ર સાધનની કિંમતના ૫૦ % અથવા રૂા. ૩૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ (૨) હાથથી ચાલતાં સાધન પર સાધનની કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂ. ૧૨૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ (૩) પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન ૫ર સાધનની કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા. ૪૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ બળદ સંચાલિત ઓજાર માટે કિંમતના ૪૦% વધુમા વધુ ૮૦૦૦/ નંગ તથા એસ.ટી./એસ.સી માટે ૧૦% વધુ.
કૃષિ ખાતા દ્વારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડિસ્કવરીના હેતુ માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદકના અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે.
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે વિવિધ યોજનાઓની સહાય અરજી કરવા માટે તારીખ ૧ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ થી શરુ થશે. જયારે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વિવિધ યોજનાઓની સહાય અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ માર્ચ છે. સહાય માટે ઓનલાઇન અરજી https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર થઇ શકશે.

ગુજરાતના તમામ સ્થળે પ્રેસ પ્રતિનિધિ નિમવાના છે રસ ધરાવતા યુવક- યુવતીઓ સંપર્ક કરે. +91 9978406923

"વંદે માતરમ ,ભારત માતાકી જય"

LEAVE A REPLY